Fázy resocializačného procesu - Provital

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
Vzhľadom na osobitosť každého človeka, teda aj našich klientov, vypracúvame individuálny resocializačný program pre každého klienta, ktorý sa odvíja od všeobecného resocializačného programu. Program je rozdelený do fáz, ale vzhľadom na osobitosti osobnosti a závislosti je zaradenie klienta časovo diferencované a zároveň odráža jeho postup v resocializácii.

1.fáza (adaptačno – motivačná)

- klient si osvojuje základné životné/hygienické návyky; pravidlá, ktoré sú záväzné pre celú komunitu zahŕňajúce spoluprácu a kooperáciu na každodennom živote komunity, ktoré sa on dobrovoľne rozhodol prijať (napr. denný režim, účasť na individuálnej a skupinovej terapii, účasť na pracovnej terapii ap.) Sebareflexia, spätná väzba od celej komunity, ktorá má napomáhať k reálnemu pohľadu na svoj život, ako aj k zmene pohľadu na seba samého, svoju závislosť. Postupné stotožnenie sa a prijatie svojej závislosti, ako aj potrebu liečby a resocializácie, vzhľadom na sociálne, osobnostné a zdravotné problémy, ktoré sú výsledkom dlhodobého zneužívania návykovej látky. Očakávaním je motivácia pokračovať v začatom resocializačnom procese, preto je nevyhnutné pomáhať klientovi prijať rolu klienta, aby sme minimalizovali negatívne prežívanie ako aj neochotu komunikovať až vzdorovať a odmietať pomoc.
Sprostredkovávame komunikáciu s rodinnými príslušníkmi, resp. znovu nadväzujeme kontakt s rodinou.
Riešime zdravotné následky užívania drog prostredníctvom spolupracujúcich lekárov – špecialistov.
Poskytujeme pomoc a poradenstvo pri vybavovaní sociálnej pomoci a sociálneho poistenia ako aj pomoc pri zvládaní problémov vzniknutých ako dôsledok zneužívania návykových látok (exekúcie, polícia, súdy), prerušenie/pokračovanie v štúdiu, ap.
V tejto fáze vyžadujeme súhlas klienta s obmedzením kontaktov s vonkajším svetom a vyžadujeme od neho rozhodnutie o vymedzení jedného kontaktu s najbližším človekom, ak tento taktiež súhlasí (matka, otec, partner, partnerka, syn, dcéra). Považujeme za nevyhnutné sústrediť pozornosť na prispôsobenie sa novému prostrediu a hore uvedeným pravidlám.

2.fáza (nápravno-reedukačná, resp. nápravno - výchovná)

Ako vyplýva so samotného pomenovania tejto fázy, je zameraná na nápravu porušených funkcií a činností, v našom prípade správania, prípadne povahových vlastností, vzťahových problémov ako aj na rozvoj sociálnych zručností a načrtnutia možností ďalšieho vzdelávania. Konfrontácia klienta s realitou ( plnenie každodenných povinností vyplývajúcich z denného režimu v komunite) je zameraná na osobnostnú, vzťahovú, emočnú, vôľovú a postojovú nápravu, resp. zmenu, ako aj na orientovanie sa v motívoch svojho správania, vytváranie si vzťahu k sebe a vzťahovo blízkym osobám.
Výsledkom sociálnej, psychologickej, liečebno - pedagogickej, a špeciálno – pedagogickej ale aj andragogickej práce s klientom by malo byť prijímanie spätnej väzby a konštruktívnej kritiky, zapájanie sa do procesov diania v komunite, plnenie pracovných povinností, postupné stotožnenie sa so svojím stavom = závislosť. Očakávame zmenu v emocionálnej stabilite a reálnom hodnotení seba samého, ako aj v zodpovednosti za svoj život.
Podpora pozitívnych prejavov správania a motivácia klientov pre životný štýl, ktorý je nezlučiteľný s užívaním návykových látok je základom terapeutických procesov v komunite.
Ak je to možné a obojstranne žiaduce, koncom tohto obdobia začína pravidelný kontakt s rodinou, resp. prostredím do ktorého by bol možný prípadný návrat. Je možnosť prijímať návštevy ako aj absolvovať krátkodobé priepustky, čím nastáva pravidelnejší kontakt s vonkajším prostredí m.


3. fáza (sociálno – rehabiltačná, zároveň rozhodujúca)

Terapeutická práca je zameraná na identifikáciu sa klienta s rolou abstinujúceho, ktorý dokáže prehodnotiť svoj hodnotový systém, preberá zodpovednosť za seba, ako aj za komunitu, verbálny aj neverbálny prejav je v súlade so spoločenskými normami, znesie každodennú psychickú záťaž a prenáša naučené nové vzorce správania do bežného nechráneného pracovného, rodinného a spoločenského života,
Prežívanie jeho abstinentského života obsahuje stabilizovanie nového životného štýlu, zvládanie úspechov aj neúspechov posilňovaním sebaovládania, ako aj sebavedomia, zvládanie konfliktov, zvládanie rodinného, pracovného a spoločenského života vôbec. Maximálnu pozornosť venujeme zmysluplnému tráveniu voľného času, záujmovej činnosti a možnostiam dovzdelávania, resp. ďalšieho vzdelávania.
Príprava na postupný návrat do pôvodného soc. prostredia s uchovaním si naučeného
Očakávaním je zásadná zmenu postojov, hodnôt a správania z obdobia užívania drog, upevňovanie si nových sociálnych zručností, pracovných návykov a spôsobov relaxácie pozitívne prijímanie resp. dobrý pocit z abstinencie....
Obnovujeme pravidelnú komunikáciu s vonkajším svetom, udržiavame pravidelný kontakt s rodinou

4. fáza - stabilizačná

Posilňujeme zmenu v hodnotovom systéme a v jeho postojoch. Budujeme pozitívny a efektívny vzťah a dobré pocity z abstinencie. Očakávame prijatie abstinencie prijíma ako životného štýlu - to znamená, že akceptuje všeobecne platné spoločenské normy a zákony, aktívne sa pripravuje na život mimo zariadenia, na zaradenie sa do pracovného procesu, rodinného života s plnou zodpovednosťou. Akceptuje a rešpektuje potreby okolia, ktoré môžu byť iné ako jeho vlastné. Vzhľadom k možnosti častejších návštev vonkajšieho prostredia očakávame postupné opätovné začlenenie do prirodzeného prostredia.
Ponúkame možnosť absolvovať kurzy, zvyšovať kvalifikáciu, dokončovať si vzdelanie.
Podporujeme a s plnou vážnosťou pomáhame plánovať krátkodobé aj dlhodobé ciele Všetky tieto aktivity pomáhajú stabilizovať životný štýl abstinenta a integrovať sa do pôvodného, resp. vonkajšieho prostredia.
Taktiež ponúkame možnosť naďalej sa zúčastňovať Klubu abstinentov, sociálne a psychologické poradenstvo, ako aj možnosť poskytovania sociálnych služieb v zariadení Domov na polceste.

 
webmaster
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky