Fázy resocializačného procesu - Provital

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
Vzhľadom na osobitosť každého človeka, teda aj našich klientov, vypracúvame individuálny resocializačný program pre každého klienta, ktorý sa odvíja od všeobecného resocializačného programu. Program je rozdelený do fáz, ale vzhľadom na osobitosti osobnosti a závislosti je zaradenie klienta časovo diferencované a zároveň odráža jeho postup v resocializácii.

0. fáza (adaptačno – motivačná) 0 – 3 mesiace

Klient si osvojuje základné životné/hygienické návyky; pravidlá, ktoré sú záväzné pre celú komunitu zahŕňajúce spoluprácu a kooperáciu na každodennom živote komunity, ktoré sa on dobrovoľne rozhodol prijať (napr. denný režim, účasť na individuálnych a skupinových resocializačných aktivitách, účasť na pracovnej činnosti, ap.)
Povinnosťou klienta z pohľadu zabezpečenia chodu centra je každodenné upratovanie svojich osobných vecí a priestoru v ktorom je ubytovaný. Okrem toho má stanovenú jednu povinnosť napr.: upratovanie spoločných priestorov, pranie osobnej bielizne za asistencie tútora, vykonávanie pomocných prác ako napr.: pomocné práce na pasienku a v záhrade.
Sebareflexia, spätná väzba od celej komunity má napomáhať k reálnemu pohľadu na svoj život, ako aj k zmene pohľadu na seba samého, svoju závislosť. Postupné stotožnenie sa a prijatie svojej závislosti, ako aj potrebu liečby a resocializácie, vzhľadom na sociálne, osobnostné a zdravotné problémy, ktoré sú výsledkom dlhodobého zneužívania návykovej látky. Očakávaním je motivácia pokračovať v začatom resocializačnom procese, preto je nevyhnutné pomáhať klientovi prijať rolu závislého klienta, aby sme minimalizovali negatívne prežívanie ako aj neochotu komunikovať až vzdorovať a odmietať pomoc.
Sprostredkovávame komunikáciu s rodinnými príslušníkmi, resp. znovu nadväzujeme kontakt s rodinou.
Riešime zdravotné následky užívania drog prostredníctvom spolupracujúcich lekárov – špecialistov.
Poskytujeme pomoc a poradenstvo pri vybavovaní sociálnej pomoci a sociálneho poistenia ako aj pomoc pri zvládaní problémov vzniknutých ako dôsledok zneužívania návykových látok (exekúcie, polícia, súdy), prerušenie/pokračovanie v štúdiu, ap.
Na začiatku tejto fázy, cca na 2 – 3 týždne, navrhujeme klientovi obmedziť kontakty s vonkajším svetom a vyžadujeme od neho rozhodnutie o vymedzenie jedného kontaktu s najbližším človekom, ak tento taktiež súhlasí (matka, otec, partner, partnerka, syn, dcéra). Kontakt je zaznamenaný v spisovej dokumentácii klienta. Považujeme za nevyhnutné sústrediť pozornosť na prispôsobenie sa novému prostrediu a pravidlám komunity.
Podmienky pre prechod do 1.fázy:
- abstinencia,
- dodržiavanie denného režimu,
- dodržiavanie pravidiel komunity,
- podľa odporúčaní všeobecného lekára absolvovať vyšetrenia odborných lekárov,
- znovunadobudnutie každodenných hygienických návykov,
- udržiavanie čistoty a upratovanie svojho obytného priestoru,
- pranie osobnej bielizne,
- zvládnutie stanovenej týždennej pracovnej povinnosti,
- zúčastňovanie sa komunitných, individuálnych a skupinových stretnutí,
- dodržiavanie všeobecných zásad slušného správania.

Komunita na návrh odborného tímu zhodnotí správanie a pokroky klienta, týkajúce sa očakávaných zmien u klienta o odporúča prechod do ďalšej fázy. Právo veta má riaditeľ centra.


1. fáza (nápravno-reedukačná, resp. nápravno - výchovná) 4 – 8 mesiacov

Ako vyplýva so samotného pomenovania tejto fázy, je zameraná na nápravu narušených funkcií a činností, v našom prípade správania, prípadne povahových vlastností, vzťahových problémov ako aj na rozvoj sociálnych zručností a načrtnutia možností ďalšieho vzdelávania, prípadne koncom tejto fázy aj dokončenie prípravy na povolanie. Konfrontácia klienta s realitou (plnenie každodenných povinností vyplývajúcich z denného režimu v komunite) je zameraná na osobnostnú, vzťahovú, emočnú, vôľovú a postojovú nápravu, resp. zmenu, ako aj na orientovanie sa v motívoch svojho správania, vytváranie si vzťahu k sebe a vzťahovo blízkym osobám.
Výsledkom sociálnej, psychologickej, liečebno - pedagogickej, špeciálno – pedagogickej ale aj andragogickej práce s klientom by malo byť prijímanie spätnej väzby a konštruktívnej kritiky, zapájanie sa do procesov diania v komunite.
Plnenie pracovných povinností z pohľadu zabezpečenia chodu centra je upratovanie osobných vecí a ubytovacieho priestoru, pranie osobnej bielizne, starostlivosť o zvieratá, pomocné práce v záhrade a kuchyni, varenie (po odporúčaní lekára).
Očakávame postupné stotožnenie sa so svojím stavom = závislosť. Očakávame zmenu v emocionálnej stabilite a reálnom hodnotení seba samého, ako aj v zodpovednosti za svoj život.
Podpora pozitívnych prejavov správania a motivácia klientov pre životný štýl, ktorý je nezlučiteľný s užívaním návykových látok je základom terapeutických procesov v komunite.
Ak je to možné a obojstranne žiaduce, koncom tohto obdobia začína pravidelný kontakt s rodinou, resp. prostredím do ktorého by bol možný prípadný návrat. Je možnosť prijímať návštevy ako aj absolvovať krátkodobé (max. 8 hodinové) priepustky, čím nastáva pravidelnejší kontakt s vonkajším prostredím. Klient informuje dopredu, kde strávi čas na priepustke a po návrate informuje komunitu o stretnutiach, o strávenom čase a miestach, ktoré navštívil. O priepustkách rozhoduje komunita, za spoluúčasti odborných zamestnancov.

Podmienky pre prechod do 2.fázy:
K predchádzajúcim povinnostiam pribudne:
- každodenná práca v záhrade,
- starostlivosť o zvieratá,
- pomocné práce v kuchyni (podľa odporúčania infektológa),
- občasná práca „čatára“, ktorý denne písomne zaznamenáva život v komunite,
- základy finančného manažmentu,
- plánovanie návštev v zariadení a mimo zariadenia,
- plánovanie osobných záujmov vo voľnom čase (knižnica, šport, práca s drevom, maľba, tkanie, šitie, vyšívanie, hra na hudobné nástroje – klavír, harmonika, ap.)
- abstinencia a „čisté“ návraty do centra z priepustky.

Komunita na návrh odborného tímu zhodnotí správanie a pokroky klienta, týkajúce sa očakávaných zmien u klienta o odporúča prechod do ďalšej fázy. Právo veta má riaditeľ centra.


2. fáza (sociálno – rehabiltačná, zároveň rozhodujúca) 9 - 14 mesiacov

Resocializácia, resp.opatrenia sociálnoprávnej ochrany sú zamerané na identifikáciu sa klienta s rolou abstinujúceho, ktorý dokáže prehodnotiť svoj hodnotový systém, preberá zodpovednosť za seba, ako aj za komunitu, verbálny aj neverbálny prejav je v súlade so spoločenskými normami, znesie každodennú psychickú záťaž a prenáša naučené nové vzorce správania do bežného nechráneného pracovného, rodinného a spoločenského života,
Prežívanie jeho abstinentského života obsahuje stabilizovanie nového životného štýlu, zvládanie úspechov aj neúspechov posilňovaním sebaovládania, ako aj sebavedomia, zvládanie konfliktov, zvládanie rodinného, pracovného a spoločenského života vôbec. Maximálnu pozornosť venujeme zmysluplnému tráveniu voľného času, záujmovej činnosti a možnostiam dovzdelávania, resp. ďalšieho vzdelávania.
Plnenie pracovných povinností z pohľadu zabezpečenia chodu centra: upratovanie, starostlivosť o zvieratá, pomocné práce v záhrade a v kuchyni, varenie, pranie, triedenie odpadu v zariadení, tútorovanie a sprevádzanie klientov napr. k lekárom a na iné inštitúcie.
Príprava na postupný návrat do pôvodného soc. prostredia s uchovaním si naučeného.
Očakávaním je aj zásadná zmena postojov, hodnôt a správania z obdobia užívania drog, upevňovanie si nových sociálnych zručností, pracovných návykov a spôsobov relaxácie, pozitívne prijímanie samého seba, resp. dobrý pocit z abstinencie.
Obnovujeme pravidelnú komunikáciu s vonkajším svetom, ak je to obojstranne možné a žiaduce udržiavame pravidelný kontakt s rodinou, resp. prostredím do ktorého by bol možný prípadný návrat. Je možnosť prijímať návštevy ako aj absolvovať krátkodobé (max. trojdňové) priepustky, čím nastáva pravidelnejší kontakt s vonkajším prostredím. Klient informuje dopredu, kde strávi čas na priepustke a po návrate informuje komunitu o stretnutiach, o strávenom čase a miestach, ktoré navštívil. O priepustkách rozhoduje komunita, za spoluúčasti odborných zamestnancov.
Podmienky pre prechod do 3.fázy:
K predchádzajúcim povinnostiam pribudne:
- triedenie odpadu,
- starostlivosť o pravidelnú výmenu a pranie posteľnej bielizne pre komunitu,
- činnosť „čatára“, ktorý denne písomne zaznamenáva život v komunite,
- zvládnutie funkcie „tútora“, ktorý uvádza klienta v našom centre,
- zvládnutie funkcie „sprievodcu“, ktorý sprevádza nových klientov k lekárom a na inštitúcie – napr. úrad práce, sociálna poisťovňa, ap.
- zvládnutie funkcie „nákupca“, ktorý si písomne spracuje požiadavky klientov a po prevzatí ich finančných prostriedkov im nakupuje napr. hygienické potreby, ap.
- pravidelné individuálne týždenné stretnutie s cieľom rekapitulácie osobných predpokladov a pracovných skúseností a predpoklady zamestnať sa,
- v prípade záujmu aktívne hľadanie možností ďalšieho vzdelávania s cieľom zamestnať sa,
- zvládnutie pracovných činností v prospech komunity - v prípade požiadavky na pomoc občanom v obci a obecnému úradu (jarné a jesenné brigády vyhlásené obcou).

Komunita na návrh odborného tímu zhodnotí správanie a pokroky klienta, týkajúce sa očakávaných zmien u klienta o odporúča prechod do ďalšej fázy. Právo veta má riaditeľ centra.


3. fáza – stabilizačná 15 - 20 mesiacov

Posilňujeme zmenu v hodnotovom systéme a v jeho postojoch. Budujeme pozitívny a efektívny vzťah a dobré pocity z abstinencie. Očakávame dobrovoľné prijatie abstinencie ako životného štýlu - to znamená, že akceptuje všeobecne platné spoločenské normy a zákony, aktívne sa pripravuje na život mimo zariadenia, na zaradenie sa do pracovného procesu, rodinného života s plnou zodpovednosťou. Akceptuje a rešpektuje potreby okolia, ktoré môžu byť iné ako jeho vlastné.
V spolupráci s odborným tímom sa venujeme ponukám práce a zamestnaniu zodpovedajúcemu jeho vzdelaniu a praxi, ako aj možnostiam ubytovania, ak nie možný návrat do predchádzajúceho prostredia.
Vzhľadom k možnosti častejších návštev vonkajšieho prostredia očakávame postupné opätovné začlenenie do prirodzeného prostredia.
Klient má možnosť, po dohode s rodinou, stráviť časť víkendov, resp. jeden víkend mesačne v rodine, resp. s partnermi, deťmi ap. Klient informuje dopredu, kde strávi čas na priepustke a po návrate informuje komunitu o stretnutiach, o strávenom čase a miestach, ktoré navštívil.
Plnenie pracovných povinností: upratovanie, starostlivosť o zvieratá, pomocné práce v záhrade a kuchyni, pranie, triedenie odpadu v zariadení, tútorovanie a sprevádzanie klientov napr. k lekárom a na iné inštitúcie, nakupovanie pre klientov.
Pre odchod z komunity:
Komunita na návrh odborného tímu zhodnotí správanie a pokroky klienta a poskytne mu „dobré rady“ a vyjadrí podporu pre čistý život abstinenta.

 
webmaster
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky