RESOC - Provital

Centrum pre deti a rodiny
S RESOCIALIZAČNÝM PROGRAMOM
Prejsť na obsah

CENTRUM PRE DETI A RODINY - DOM ŽIVOTA BEZ DROG - NÁLEŽITOSTI RESOCIALIZAČNÉHO PROGRAMU CENTRA

a) kontaktná adresa centra a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj centra:
0905 475 127
Provital o.z.
J. Damku 764/9
972 13 Nitrianske Pravno časť Solka
b) adresa miesta vykonávania resocializačného programu alebo miest vykonávania resocializačného programu, ak sa resocializačný program vykonáva vo viacerých budovách centra:
Prvá budova:
Vyšehradné 874/74
972 13 Vyšehradné
Druhá budova:
Vyšehradné 874/75
972 13 Vyšehradné
c) opis cieľovej skupiny centra a podmienky prijatia do centra:
Cieľovou skupinou centra sú dospelé fyzické osoby závislé od akýchkoľvek drog. Centrum poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany mužom aj ženám od 18 rokov veku.


PODMIENKY PRIJATIA DO CENTRA
- písomná žiadosť plnoletej fyzickej osoby o prijatie
- súčasťou prijímacieho konania je absolvovanie predvstupového pohovoru s psychológom
nášho zariadenia,
- spôsobilosť na právne úkony,
- absolvovanie liečby, resp.detoxikačnej liečby v CPLDZ,
- odporúčanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti / odporúčanie od psychiatra (klient je
vhodný pre resocializáciu formou pobytovej resocializácie),
- princíp dobrovoľnosti (klient má aktívny záujem zúčastňovať sa resocializačných programov),
- občiansky preukaz,
- preukaz poistenca.

Centrum bude prijímať klientov s odporúčaním orgánu SPODaSK. Úhrada pobytu je stanovená zákonom 305/2005 Z.z., v § 61, ods.9:
Plnoletá fyzická osoba podľa ods.1,písm.b), bod 4, hradí úhradu za vykonávanie opatrení pobytovou formou vo výške dávky v hmotnej núdzi na jednotlivca za mesiac.
Centrum bude prijímať klientov aj bez odporúčania SPODaSK, ale len v prípade, že nebude naplnený počet miest uvedených v resocializačnom programe. V tomto prípade bude úhrada:
- pravidelná mesačná úhrada bude stanovená pri nástupe medzi klientom a centrom podľa § 61 ods.9, druhá veta dohodou.


MOŽNOSTI KOMUNIKÁCIE SO SOCIÁLNYMI KURÁTORMI
- E-mail,
- Telefonicky,
- Osobné návštevy kurátorov v centre.

d) dôvody vylučujúce vykonávanie resocializačného programu, ak centrum vykonáva resocializačný program podľa § 57 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) prvého bodu zákona,
- úplné zbavenie svojprávnosti
- zdravotný stav ohrozujúci zdravie ostatných klientov ( na základe odporúčania lekára)
- neplnoletosť.

e) celkový počet miest v centre a ak centrum vykonáva resocializačný program vo viacerých budovách centra, počet miest v jednotlivých budovách centra,
celkový počet miest 25
I. skupina – 1 budova - 10 klientov, ženy
II. skupina – 2 budova - 15 klientov, muži
f) opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra a opis podmienok utvorených pre bývanie vrátane opisu podmienok zachovania súkromia a podmienok na osobnú hygienu
1. detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre,
- Centrum je zriadené v objekte, ktorý pozostáva z dvoch budov – jedna časť dvojpodlažná s pivnicou a druhá jednopodlažná. Obe budovy sú spojené spoločným vestibulom, z ktorého sa vchádza doľava do prvej budovy a doprava do druhej budovy. V prvej budove sa na prízemí nachádza jedáleň, kuchyňa, kúpeľňa s umývadlom, sprchovým kútom a samostatné WC pre personál. Objekt je napojený na verejný vodovod, vykurovanie elektrické, odkanalizovanie do ČOV.
- Obe budovy sú spojené spoločným vchodom so zádverím, z ktorého sa vchádza do spoločného vestibulu. Z tohto sú priame vstupy do jedálne a kuchyne, obytných miestností pre druhú skupinu, hygienických zariadení, práčovne, ako aj do priestoru odborného tímu v budove II.
- Vo vstupnej hale je umiestnená sedacia súprava s konferenčným stolíkom, kde je umožnené klientom prijímať návštevy a k dispozícii je WC s umývadlom.
- Objekt je umiestnený na pozemku s rozlohou cca 1200 m2. Pri vstupe do areálu cca 100 m od objektu je po ľavej strane umiestnená ČOV, pred objektmi majú klienti vytvorený priestor pre využívanie voľného času, stolný tenis, altánok. Za objektom je zeleninová záhrada.
- I. budova
- V prvej budove, v ktorej sa nachádza prvá skupina – ženy, sú na druhom podlaží tri (3)miestnosti. Dve miestnosti pre štyri (4) dospelé osoby a jedna (1) miestnosť pre dve (2) dospelé osoby. V každej miestnosti má dospelá osoba svoju posteľ a úložný priestor pre svoje osobné veci. Do miestností sa vchádza z chodby, z ktorej sa zároveň vchádza aj do kúpeľne so sprchovým kútom, umývadlom a samostatným WC, určených pre ženy. V tejto budove sa na prízemí nachádza aj WC pre zamestnancov.

- II. budova
- V druhej budove, v ktorej sa nachádza druhá skupina – muži, je na prízemí šesť (6) miestností, z toho päť (5) miestností pre ubytovanie klientov, každá pre tri (3) dospelé osoby. V každej miestnosti má dospelá osoba svoju posteľ a úložný priestor pre svoje osobné veci. Do miestností sa vchádza z chodieb, z ktorých sa zároveň vchádza aj do dvoch (2) kúpeľní so sprchovým kútom, tromi (3) umývadlami a dvomi (2) samostatnými WC, určenými pre mužov.
- V tejto budove na prízemí je zároveň otvorený priestor na využívanie voľného času klientov, kde je prístup k PC , TV a stolovým hrám.

g) počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov podľa § 4; ak centrum zabezpečuje odborné činnosti podľa § 49 ods. 5 zákona, program centra obsahuje aj informáciu o zabezpečení odborných činností inými odborníkmi,


ODBORNÝ TÍM
2 sociálny pracovník VŠ II.stupňa , odbor sociálna práca,
2 psychológ VŠ II. stupňa, odbor psychológia,
1 liečebný pedagóg VŠ II. stupňa, odbor liečebná pedagogika, terapeuticko - výchovný smer
2 špeciálny pedagóg VŠ II. stupňa, odbor vychovávateľstvo, špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušených
I. skupina
1 asistent sociálnej práce Bc., odbor sociálna práca
1 inštruktor nácviku pracovných zručností, SOV + pedagogické minimum / výcvik v oblasti sociálneho poradenstva.
II. skupina
1 asistent sociálnej práce Bc., odbor sociálna práca
1 inštruktor nácviku pracovných zručností, SOV + pedagogické minimum / výcvik v oblasti sociálneho poradenstva.
Odborné činnosti podľa § 49 ods.5 zákona nezabezpečujeme.
h) opis priebehu prijatia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby na vykonávanie resocializačného programu v centre a opis spôsobu oboznámenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby s resocializačným programom podľa § 57 ods. 7 zákona,
Prijatiu plnoletej fyzickej osoby do centra predchádza prehliadka prinesených vecí so súhlasom klienta, dôvodom tejto prehliadky je zabezpečenie netoxického prostredia všetkých členov centra. O tejto prehliadke je klient pri príchode do centra informovaný. Klient pri príchode odovzdá do úschovy v kancelárskom priestore predpísané lieky. Klient písomne súhlasí, že o ňom bude vedená spisová dokumentácia. Následne sa uskutoční ubytovanie klienta. V deň prijatia na komunitnom stretnutní je novému klientovi určený tzv. tútor - klientovi komunita určí klienta, min. v druhej fáze, ktorý má za úlohu klienta sprevádzať v adaptačnej fáze resocializačného programu a oboznámiť nového klienta s pravidlami centra a komunity. Klient sa s resocializačným programom oboznamuje aj prostredníctvom vytlačených materiálov o resocializačnom programe a chode centra. Denný režim ako aj pravidlá centra sú klientom k dispozícii aj na nástenkách vo vestibule centra.
Pri príchode klienta oboznámime s podmienkami prijatia ustanovenými v zmluve s centrom.
i) opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa v centre vykonáva resocializačný program podľa jednotlivých fáz resocializačného programu, a kritériá prechodu medzi jednotlivými fázami resocializačného programu,
- individuálna sociálna práca,
- skupinová sociálna práca,
- sociálna práca s rodinou,
- špeciálne sociálne poradenstvo,
- psychologická starostlivosť,
- liečebnopedagogická starostlivosť,
- špeciálnopedagogická starostlivosť,
- rehabilitačná činnosť,
- nácvik pracovných zručností.


0. FÁZA (ADAPTAČNO MOTIVAČNÁ) 0-3 MESIACE
Klient si osvojuje základné životné/hygienické návyky; pravidlá, ktoré sú záväzné pre celú komunitu zahŕňajúce spoluprácu a kooperáciu na každodennom živote komunity, ktoré sa on dobrovoľne rozhodol prijať (napr. denný režim, účasť na individuálnych a skupinových resocializačných aktivitách, účasť na pracovnej činnosti, ap.)
Povinnosťou klienta z pohľadu zabezpečenia chodu centra je každodenné upratovanie svojich osobných vecí a priestoru v ktorom je ubytovaný. Okrem toho má stanovenú jednu povinnosť napr.: upratovanie spoločných priestorov, pranie osobnej bielizne za asistencie tútora, vykonávanie pomocných prác ako napr.: pomocné práce na pasienku a v záhrade.
Sebareflexia, spätná väzba od celej komunity má napomáhať k reálnemu pohľadu na svoj život, ako aj k zmene pohľadu na seba samého, svoju závislosť. Postupné stotožnenie sa a prijatie svojej závislosti, ako aj potrebu liečby a resocializácie, vzhľadom na sociálne, osobnostné a zdravotné problémy, ktoré sú výsledkom dlhodobého zneužívania návykovej látky. Očakávaním je motivácia pokračovať v začatom resocializačnom procese, preto je nevyhnutné pomáhať klientovi prijať rolu závislého klienta, aby sme minimalizovali negatívne prežívanie ako aj neochotu komunikovať až vzdorovať a odmietať pomoc.
Sprostredkovávame komunikáciu s rodinnými príslušníkmi, resp. znovu nadväzujeme kontakt s rodinou.
Riešime zdravotné následky užívania drog prostredníctvom spolupracujúcich lekárov – špecialistov.
Poskytujeme pomoc a poradenstvo pri vybavovaní sociálnej pomoci a sociálneho poistenia ako aj pomoc pri zvládaní problémov vzniknutých ako dôsledok zneužívania návykových látok (exekúcie, polícia, súdy), prerušenie/pokračovanie v štúdiu, ap.
Na začiatku tejto fázy, cca na 2 – 3 týždne, navrhujeme klientovi obmedziť kontakty s vonkajším svetom a vyžadujeme od neho rozhodnutie o vymedzenie jedného kontaktu s najbližším človekom, ak tento taktiež súhlasí (matka, otec, partner, partnerka, syn, dcéra). Kontakt je zaznamenaný v spisovej dokumentácii klienta. Považujeme za nevyhnutné sústrediť pozornosť na prispôsobenie sa novému prostrediu a pravidlám komunity.
Podmienky pre prechod do 1.fázy:
- abstinencia,
- dodržiavanie denného režimu,
- dodržiavanie pravidiel komunity,
- podľa odporúčaní všeobecného lekára absolvovať vyšetrenia odborných lekárov,
- znovunadobudnutie každodenných hygienických návykov,
- udržiavanie čistoty a upratovanie svojho obytného priestoru,
- pranie osobnej bielizne,
- zvládnutie stanovenej týždennej pracovnej povinnosti,
- zúčastňovanie sa komunitných, individuálnych a skupinových stretnutí,
- dodržiavanie všeobecných zásad slušného správania.

Komunita na návrh odborného tímu zhodnotí správanie a pokroky klienta, týkajúce sa očakávaných zmien u klienta o odporúča prechod do ďalšej fázy. Právo veta má riaditeľ centra.

1. FÁZA (NÁPRAVNO-REEDUKAČNÁ) 4-8 MESIACOV
Ako vyplýva so samotného pomenovania tejto fázy, je zameraná na nápravu narušených funkcií a činností, v našom prípade správania, prípadne povahových vlastností, vzťahových problémov ako aj na rozvoj sociálnych zručností a načrtnutia možností ďalšieho vzdelávania, prípadne koncom tejto fázy aj dokončenie prípravy na povolanie. Konfrontácia klienta s realitou (plnenie každodenných povinností vyplývajúcich z denného režimu v komunite) je zameraná na osobnostnú, vzťahovú, emočnú, vôľovú a postojovú nápravu, resp. zmenu, ako aj na orientovanie sa v motívoch svojho správania, vytváranie si vzťahu k sebe a vzťahovo blízkym osobám.
Výsledkom sociálnej, psychologickej, liečebno - pedagogickej, špeciálno – pedagogickej ale aj andragogickej práce s klientom by malo byť prijímanie spätnej väzby a konštruktívnej kritiky, zapájanie sa do procesov diania v komunite.
Plnenie pracovných povinností z pohľadu zabezpečenia chodu centra je upratovanie osobných vecí a ubytovacieho priestoru, pranie osobnej bielizne, starostlivosť o zvieratá, pomocné práce v záhrade a kuchyni, varenie (po odporúčaní lekára).
Očakávame postupné stotožnenie sa so svojím stavom = závislosť. Očakávame zmenu v emocionálnej stabilite a reálnom hodnotení seba samého, ako aj v zodpovednosti za svoj život.
Podpora pozitívnych prejavov správania a motivácia klientov pre životný štýl, ktorý je nezlučiteľný s užívaním návykových látok je základom terapeutických procesov v komunite.
Ak je to možné a obojstranne žiaduce, koncom tohto obdobia začína pravidelný kontakt s rodinou, resp. prostredím do ktorého by bol možný prípadný návrat. Je možnosť prijímať návštevy ako aj absolvovať krátkodobé (max. 8 hodinové) priepustky, čím nastáva pravidelnejší kontakt s vonkajším prostredím. Klient informuje dopredu, kde strávi čas na priepustke a po návrate informuje komunitu o stretnutiach, o strávenom čase a miestach, ktoré navštívil. O priepustkách rozhoduje komunita, za spoluúčasti odborných zamestnancov.

Podmienky pre prechod do 2.fázy:
K predchádzajúcim povinnostiam pribudne:
- každodenná práca v záhrade,
- starostlivosť o zvieratá,
- pomocné práce v kuchyni (podľa odporúčania infektológa),
- občasná práca „čatára“, ktorý denne písomne zaznamenáva život v komunite,
- základy finančného manažmentu,
- plánovanie návštev v zariadení a mimo zariadenia,
- plánovanie osobných záujmov vo voľnom čase (knižnica, šport, práca s drevom, maľba, tkanie, šitie, vyšívanie, hra na hudobné nástroje – klavír, harmonika, ap.)
- abstinencia a „čisté“ návraty do centra z priepustky.

Komunita na návrh odborného tímu zhodnotí správanie a pokroky klienta, týkajúce sa očakávaných zmien u klienta o odporúča prechod do ďalšej fázy. Právo veta má riaditeľ centra.

2. FÁZA (SOCIÁLNO- REHABILITAČNÁ, ZÁROVEŇ ROZHODUJÚCA) 9-14 MESIACOV
Resocializácia, resp.opatrenia sociálnoprávnej ochrany sú zamerané na identifikáciu sa klienta s rolou abstinujúceho, ktorý dokáže prehodnotiť svoj hodnotový systém, preberá zodpovednosť za seba, ako aj za komunitu, verbálny aj neverbálny prejav je v súlade so spoločenskými normami, znesie každodennú psychickú záťaž a prenáša naučené nové vzorce správania do bežného nechráneného pracovného, rodinného a spoločenského života,
Prežívanie jeho abstinentského života obsahuje stabilizovanie nového životného štýlu, zvládanie úspechov aj neúspechov posilňovaním sebaovládania, ako aj sebavedomia, zvládanie konfliktov, zvládanie rodinného, pracovného a spoločenského života vôbec. Maximálnu pozornosť venujeme zmysluplnému tráveniu voľného času, záujmovej činnosti a možnostiam dovzdelávania, resp. ďalšieho vzdelávania.
Plnenie pracovných povinností z pohľadu zabezpečenia chodu centra: upratovanie, starostlivosť o zvieratá, pomocné práce v záhrade a v kuchyni, varenie, pranie, triedenie odpadu v zariadení, tútorovanie a sprevádzanie klientov napr. k lekárom a na iné inštitúcie.
Príprava na postupný návrat do pôvodného soc. prostredia s uchovaním si naučeného.
Očakávaním je aj zásadná zmena postojov, hodnôt a správania z obdobia užívania drog, upevňovanie si nových sociálnych zručností, pracovných návykov a spôsobov relaxácie, pozitívne prijímanie samého seba, resp. dobrý pocit z abstinencie.
Obnovujeme pravidelnú komunikáciu s vonkajším svetom, ak je to obojstranne možné a žiaduce udržiavame pravidelný kontakt s rodinou, resp. prostredím do ktorého by bol možný prípadný návrat. Je možnosť prijímať návštevy ako aj absolvovať krátkodobé (max. trojdňové) priepustky, čím nastáva pravidelnejší kontakt s vonkajším prostredím. Klient informuje dopredu, kde strávi čas na priepustke a po návrate informuje komunitu o stretnutiach, o strávenom čase a miestach, ktoré navštívil. O priepustkách rozhoduje komunita, za spoluúčasti odborných zamestnancov.
Podmienky pre prechod do 3.fázy:
K predchádzajúcim povinnostiam pribudne:
- triedenie odpadu,
- starostlivosť o pravidelnú výmenu a pranie posteľnej bielizne pre komunitu,
- činnosť „čatára“, ktorý denne písomne zaznamenáva život v komunite,
- zvládnutie funkcie „tútora“, ktorý uvádza klienta v našom centre,
- zvládnutie funkcie „sprievodcu“, ktorý sprevádza nových klientov k lekárom a na inštitúcie – napr. úrad práce, sociálna poisťovňa, ap.
- zvládnutie funkcie „nákupca“, ktorý si písomne spracuje požiadavky klientov a po prevzatí ich finančných prostriedkov im nakupuje napr. hygienické potreby, ap.
- pravidelné individuálne týždenné stretnutie s cieľom rekapitulácie osobných predpokladov a pracovných skúseností a predpoklady zamestnať sa,
- v prípade záujmu aktívne hľadanie možností ďalšieho vzdelávania s cieľom zamestnať sa,
- zvládnutie pracovných činností v prospech komunity - v prípade požiadavky na pomoc občanom v obci a obecnému úradu (jarné a jesenné brigády vyhlásené obcou).

Komunita na návrh odborného tímu zhodnotí správanie a pokroky klienta, týkajúce sa očakávaných zmien u klienta o odporúča prechod do ďalšej fázy. Právo veta má riaditeľ centra.

3. FÁZA (STABILIZAČNÁ) 15-20 MESIACOV
Posilňujeme zmenu v hodnotovom systéme a v jeho postojoch. Budujeme pozitívny a efektívny vzťah a dobré pocity z abstinencie. Očakávame dobrovoľné prijatie abstinencie ako životného štýlu - to znamená, že akceptuje všeobecne platné spoločenské normy a zákony, aktívne sa pripravuje na život mimo zariadenia, na zaradenie sa do pracovného procesu, rodinného života s plnou zodpovednosťou. Akceptuje a rešpektuje potreby okolia, ktoré môžu byť iné ako jeho vlastné.
V spolupráci s odborným tímom sa venujeme ponukám práce a zamestnaniu zodpovedajúcemu jeho vzdelaniu a praxi, ako aj možnostiam ubytovania, ak nie možný návrat do predchádzajúceho prostredia.
Vzhľadom k možnosti častejších návštev vonkajšieho prostredia očakávame postupné opätovné začlenenie do prirodzeného prostredia.
Klient má možnosť, po dohode s rodinou, stráviť časť víkendov, resp. jeden víkend mesačne v rodine, resp. s partnermi, deťmi ap. Klient informuje dopredu, kde strávi čas na priepustke a po návrate informuje komunitu o stretnutiach, o strávenom čase a miestach, ktoré navštívil.
Plnenie pracovných povinností: upratovanie, starostlivosť o zvieratá, pomocné práce v záhrade a kuchyni, pranie, triedenie odpadu v zariadení, tútorovanie a sprevádzanie klientov napr. k lekárom a na iné inštitúcie, nakupovanie pre klientov.
Pre odchod z komunity:
Komunita na návrh odborného tímu zhodnotí správanie a pokroky klienta a poskytne mu „dobré rady“ a vyjadrí podporu pre čistý život abstinenta.
Pri prechode klienta do jednotlivých fáz:
- dodržiavame prísne individuálny prístup,
- odborní zamestnanci riadia nevyhnutnú a potrebnú intervenciu a nie klienta,
- podporujeme a umocňujeme zapájanie klienta na riešení jeho vlastných problémov,
- dodržiavame ľudské práva a rešpektujeme dôstojnosť každej osoby.
j) štandardný denný režim s odchýlkami vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného programu, opis zapájania dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby do zabezpečovania chodu centra v jednotlivých fázach resocializačného programu,
06.30 Budíček (sobota 7.30 ,nedeľa 8.00 ).
07.00 Raňajky (v sobotu o 7:45, v nedeľu o 8:15. Po raňajkách komunitné stretnutie, kávová a
fajčiarska prestávka do 8.00, v sobotu do 8:15, v nedeľu do 9:00 ). Do jedálne chodíme čistí,
v čistej obuvi a slušne oblečení.
7:15 Raňajšie komunitné stretnutie – hovoríme o spánku a snoch, individuálne
prezentujeme plánované aktivity na dnešný deň (po komunite kávová a
fajčiarska prestávka)
08.00 Pracovné, individuálne, skupinové aktivity (pri odchode sa hlásim
u službukonajúceho zamestnanca).
10.00 Kávová a fajčiarska prestávka (fajčíme a kávu pijeme len v priestoroch na to určených).
10.30 Pracovné aktivity, individuálne, skupinové aktivity (pokračovanie).
12.30 Obed a kávová a fajčiarska prestávka, oddych.
13.30 Pracovné, individuálne, skupinové aktivity (trvá do 16.30, pri príchode sa hlásim
u službukonajúceho zamestnanca).
16.30 Individuálne rozhovory podľa požiadaviek klientov. Osobné voľno , šport, osobná hygiena,
upratovanie a pranie osobných vecí, upratovanie izieb (fajčíme a kávu pijeme len
v priestoroch na to určených).
18.00 Večera ( po nej je večerné komunitné stretnutie, na ktorom hovoríme konkrétne
o dnešnom dni a svojich pocitoch z prežitého dňa). Každú nedeľu od 18.20 sa koná
„hodnotiace komunitné stretnutie“, kde klienti zhodnotia svoje prežívanie, plnenie
povinnosti aj ako aj úspechov za celý minulý týždeň;
19.00 Spoločný alebo individuálny voľný program
22.00 Večierka ( v piatok a v sobotu o 23.00 )
Hore uvedený denný režim nemá žiadne odchýlky v jednotlivých fázach.
Zapojenie plnoletej fyzickej osoby do zabezpečovania chodu centra je popísaný v obsahu jednotlivých fáz v bode i).
k) spôsob zabezpečenia starostlivosti o dieťa v čase výkonu odborných metód práce s jeho rodičom, ak centrum utvára podmienky aj na pobyt dieťaťa s rodičom podľa § 57 ods. 6 písm. b) zákona,
l) opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho resocializačného programu a základná štruktúra individuálneho resocializačného programu,
Každý klient je jedinečným človekom. V rámci individuálneho resocializačného plánu (IRP) je preto dôležité odhaliť rizikové oblasti vo fungovaní klienta s ich následným pomenovaním, ako aj zviditeľnením a posilňovaním oblastí, v ktorých klient funguje optimálne, aby ich následne mohol využiť pri práci s jeho slabšími stránkami. Cieľom IRP je podporiť klienta na ceste k abstinencii, čo je možné dosiahnuť iba prostredníctvom práce na sebe samom. Proces tvorby IRP vykonáva psychológ v spolupráci so všetkými zamestnancami zariadenia i samotným klientom.
Ak je to klient, ktorý prichádza na odporúčanie orgánu štátnej správy, komunikujeme s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a informujeme sociálneho kurátora o všetkých zmenách týkajúcich sa klienta.


ZÁKLADNÉ METÓDY TVORBY IRP
1. Pozorovanie: Vďaka nemu máme možnosť vnímať klienta v rámci jeho sociálneho prostredia. Máme tak príležitosť spoznávať jeho správanie, reakcie, adaptáciu a fungovanie v rámci skupiny spoluklientov. Spoznávame tak hygienické ako aj pracovné návyky a schopnosti, ale taktiež môžeme zistiť s čím má klient prípadné problémy. Taktiež jeho komunikačné zručnosti, ako zvládanie konfliktných situácií, fungovanie v rámci denného režimu zariadenia. Všetky tieto informácie nám pomáhajú pri ďalšej práci s klientom.

2. Rozhovor: rozhovorom získavame o klientovi veľmi cenné informácie o jeho názoroch, postojoch, prianiach, obavách, informácie o jeho vnútornom svete, ktoré je potrebné, aby nám dokázal zveriť. V rámci tvorby IRP využívame najmä rozhovor anamnestický.
V rámci anamnestického rozhovoru nám klient poskytuje informácie, ktoré sa týkajú jeho života. Kde vyrastal, aké má vzdelanie, či má deti, je slobodný, či ženatý/vydatá, skúsenosti s drogou, drogové problémy, predchádzajúce hospitalizácie či liečenia... Zisťujeme ním informácie, na základe ktorých pomenúvame problém klienta, resp. prioritnú oblasť v rámci IRP. V tomto bode býva nápomocné aj zozbieranie heteroanamnestických údajov od rod. príslušníkov, ktoré nám poskytujú objektívnejší rozmer získaných informácií, ako aj informácie z predchádzajúcich liečebných či resocializačných pobytov.

3. Anamnéza
Tvorba anamnézy je nevyhnutná najmä preto, že prostredníctvom nej získavame o klientovi údaje z jeho minulosti, ktoré nám pomáhajú k poznaniu jeho spôsobov správania, skúseností, zážitkov, čo v konečnom dôsledku napomáha k poznaniu osobnosti klienta, jeho možností a predpokladov a teda k stanoveniu efektívneho IRP. Dané informácie získavame priamo od klienta formou riadeného rozhovoru, ako aj z jeho predchádzajúcich pôsobísk (liečebné pobyty, miesto trvalého či prechodného pobytu ap.).


V rámci subjektívnej anamnézy (informácie, ktoré nám poskytne klient sám) sa venujeme oblastiam:
a) nukleárna rodina ( úplná, neúplná, počet súrodencov, poradie narodenia, vzťahy v rámci rodiny, ako aj informácie o zamestnaní rodičov a súrodencov, či partnerov, ako aj samotný pohľad klienta na vzájomné spolužitie...)
b) emocionálny a intelektový vývin (citové podnety v detstve, prospech v škole, obľúbené a neobľúbené predmety, vzdelanie a možnosti štúdia, voľba povolania)
c) vývoj sociálnych vzťahov (fungovanie so spolužiakmi, kamarátmi, spolupracovníkmi, partnerské vzťahy a ich priebeh, ako aj vzťahy s príslušníkmi rodiny)
d) pracovný vývoj (spokojnosť/nespokojnosť v práci, príčiny zmien v zamestnaní, vzťahy na pracovisku, riešenie problémov, pracovné plány)
e) postoje a hodnoty (záľuby, hodnoty, názory...)
f) vývoj závislosti, prípadne iných patologických javov ( prvý kontakt s drogou, postoj k drogám a jeho vývoj, uvedomenie si prvých problémov s drogami, skúsenosti s liečbou, intenzita a frekvencia užívania drog, spôsob požívania drogy... )

V rámci objektívnej anamnézy:
a) zdravotná anamnéza
b) sociálna anamnéza
c) popis klienta a jeho správania pri tvorbe anamnézy
d) psychologické testové metódy (najmä jednodimenzionálne testy inteligencie, verbálne a grafické projektívne metódy- nakoľko má pri nich klient minimálnu resp. skoro žiadnu možnosť zámerne skresliť výsledky testu.) Najmä prostredníctvom vyhodnotenia použitých testov dostávame o klientovi objektívny obraz, teda o jeho osobnosti, spôsoboch komunikácie, zvládaní záťaže, agresívnych tendencií, zvládania stresu a mnoho ďalších potrebných poznatkov, ktoré nám pomáhajú pri ďalšom kontakte s klientov, ako aj pri jeho zaradení do psychologických skupín, ktoré taktiež tvoria podstatnú časť IRP.
e) heteroanamnestické údaje
Za pomoci uvedených metód psychológ vytvára individuálny resocializačný plán pre každého klienta osobitne. Súčasťou IRP je aj tvorba pravidelných zápisov o stave jeho fungovania, ktoré nám napomáhajú v rámci napredovania v jeho IRP, resp. sledovaniu dosahovania postupných krokov, elimináciu nežiaducich stavov, podporné vedenie...
Vyhodnocovanie IRP sa spravidla deje za pomoci individuálneho psychologické poradenstva, intervencií či skupinových aktivít. Na vyhodnocovaní sa podieľajú samotní zamestnanci, ktorí navrhujú klientovi pokročenie v rámci resocializačných fáz a s tým súvisiacich aktivít a činností. Posudzujú sa schopnosti a pripravenosť vykonávať náležitosti jednotlivých fáz, ale aj schopnosti napredovať v osobnostných záležitostiach, ktoré boli zistené pri rozhovore, pozorovaní alebo anamnézou (v rámci psychologického poradenstva). Do procesu vyhodnocovania sa taktiež zapája samotný klient, aj za spolupráce komunity.
Každý člen komunity aj zamestnanci majú právo partnerským, neurážajúcim spôsobom, písomne anonymne aj neanonymne vyjadrovať svoj názor, stanovisko k správaniu sa každého klienta.


ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA IRP
1. Anamnéza klienta (subjektívna, objektívna).
2 .Informácie získané na základe rozhovoru a pozorovania počas pobytu v RZ o správaní, reakciách, hodnotách, postojoch, sociálnych vzťahoch, riešení krízových situácií, a i.
3. Analýza získaných informácií s dôrazom na stanovenie prioritnej oblasti IRP, resp. cieľov resocializačného procesu v spolupráci klienta (akceptovateľných a dosiahnuteľných).
4. Pravidelné záznamy o klientovi počas pobytu v RZ s individuálnym hodnotením klienta v súlade na prihliadanie napĺňania a dosahovania aktivít a činností v rámci jednotlivých resocializačných fáz
5.Pprípadné zmeny v IRP na základe princípu „tu a teraz“.
6. Využívanie vhodných intervenčných metód pre podporu napĺňania IRP klienta.

m) podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery,
Klienti centra majú možnosť turistických prechádzok v okolitej prírode, cyklistiky, stolný tenis, môžu slobodne prejaviť svoje náboženské vyznanie a vieru návštevou kostola v Nitrianskom Pravne, a umožňujeme im aj vykonávanie ich vlastných záujmov, napr lukostrelba, plávanie, futbal a rôzne záujmové aktivity, v sprievode zamestnanca alebo klienta s vyššou fázou ktorý môže vykonávať tzv. doprovod.
n) opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o dieťa a plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, vrátane informácie o spôsobe zabezpečenia lekárskeho vyšetrenia podľa § 57 ods. 4 písm. b) zákona,
Klient je po príchode do zariadenia prihlásený k spádovému obvodnému lekárovi. V deň nástupu, telefonicky kontaktujeme spádového psychiatra, nakoľko do troch dní je klient, ktorý je prepustený z CPLDZ alebo z detoxu povinný navštíviť spádového psychiatra. (Aj lieky im nemocnica pri odchode poskytne max. na tri dni). Taktiež po nástupe klienta do Centra kontaktujeme spádového infektológa, kde klient absolvuje aj infektologické vyšetrenie. Rešpektujeme rozhodnutia obvodného lekára, ktorý podľa potreby posiela klienta k ďalším špecialistom.
V prípade podozrenia na recidívu, vyžadujeme od klienta vykonanie orientačnej dychovej skúšky na alkohol alebo testom na prítomnosť iných omamných látok. V prípade pozitívneho výsledku, zápisnične podchytíme priznanie klienta o druhu a množstve omamnej látky. V prípade nesúhlasu klienta s orientačným vyšetrením, zabezpečíme vykonanie výkon lekárskeho vyšetrenia a odberu biologického materiálu v zdravotníckom zariadení. V prípade pozitívneho výsledku alebo odmietnutia vyšetrenia ukončíme s klientom pobyt.
o) opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre,
Ak má klient centra záujem o ďalšie vzdelávanie alebo dokončenie prípravy na povolanie, spoločne s klientom zhodnotíme jeho možnosti k realizácii dalšieho vzdelávania alebo dokončenie školskej dochádzky. Tieto aktivity sú plánované najskôr koncom prvej fázy resocializácie a ich realizácia vo fáze druhej. Klient musí byť schopný dochádzať na vdelávanie samostatne a náklady spojené so vzdelávaním si hradí sám. So zapojením sa do tohto pocesu pomáhajú klientovi zamestnanci centra.
p) opis práv dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného procesu a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre
Deklarácia ľudských práv stanovuje práva svojprávnych občanov. Napriek tomu, že klient sa dočasne písomne rozhodne dobrovoľne tieto svoje práva obmedziť, rešpektujeme jeho rozhodnutie ak toto svoje rozhodnutie zmení a nechce v centre zotrvať. Uskutoční sa individuálne aj skupinové stretnutie, ak naďalej trvá na svojom rozhodnutí, ukončujeme pobyt.
Plnoletý klient centra pri nástupe dáva súhlas k spolupráci s rodinou. Zároveň má právo byť o tejto vopred informovaný o plánovanej spolupráci s rodinou zo strany centra. Klient má právo na vyžiadanie nahliadnuť do jeho spisu. Práva všetkých klientov sú rovnaké bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej menšine, sexuálnej orientácii, veku, duševnému a fyzickému postihnutiu, zdravotnému stavu a minulosti alebo verejnému a majetkovému postaveniu.
Klient má právo byť informovaný o spolupráci s rodinou. Klient má právo z programu odísť.

1. spôsobu, akým dieťa alebo plnoletá fyzická osoba môže udržiavať kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým majú blízky vzťah,
Kontakt s rodinou a príbuznými môže klient udržiavať prostredníctvom telefónu v stanovenom čase alebo prostrednístvom písania listov alebo dopredu ohlásených a dohodnutých návštev rodiny v centre alebo naplánovanými a vopred dohodnutými návštevami klienta v rodine. Pri príchode do centra informujeme klienta aj príbuzných o poskytnutie dostatku času na adaptáciu klienta v centre, ktorý obyčajne trvá dva – tri týždne. Klient si na túto dobu stanovuje jeden kontakt, napr. partner, partnerka, matka, otec, čo je uvedené v spisovej dokumentácii. Ak má klient záujem udržiavať kontakt s deťmi a partnerom/ kou resp. manželom/manželkou – po súhlase druhej strany tento kontakt neobmedzujeme, iba časom stanoveným pre telefonovanie.
Nevyhnutnou súčasťou procesu resocializácie je plánovanie osobného života so všetkými jeho detailmi, týkajúcimi sa fungovania v rodinných a partnerských vzťahoch. Súčasťou plánovania je aj rešpektovanie pracovných a osobných nárokov a potrieb každého člena rodiny klienta. Z tohto dôvodu si klienti dopredu plánujú návštevy cca so sedemdňovým predstihom, po vzájomnej telefonickej dohode a súhlase oboch strán, rešpektovaním a ohľaduplnosťou voči rodinným príslušníkom.
2. spôsobu, akým sa dieťa môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd a prokuratúru,
Všetky potrebné kontakty na orgány štátnej správy konajúce vo veciach ochrany práv ľudí, vrátane úradov práce, súdov, prokuratúry verejných ochrancov práv sú verejne prístupné vo vstupnej hale centra na viditeľnom mieste.
3. podmienok doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu,
Poštu preberajú na pošte zamestnanci, ak je do vlastných rúk klienta alebo doporučená pošta pre klienta, klient si poštu vyzdvihne sám v sprievode zamestnanca centra. Prísne dodržiavame listové tajomstvo. Klienti v centre nemajú samostatne prístup k internetu, ak potrebuje klient niečo na internente zistiť, zistí to zamestnanec centra. Súčasťou dobrovoľného prijatia pravidiel centra je aj pravidlo, že telefón klient po nástupe do centra - cca 2-3 týždne v adaptačnom procese - nepoužíva, ak potrebuje niečo vybaviť, tak spolu so zamestnancom vybavia nevyhnutné prostredníctvom služobného telefónu v kancelárii; neskôr môže klient podľa dohody a dĺžky resocializácie používať telefón v piatok v stanovenom čase alebo po pracovnej činnosti. Vyjadrenie k používanie telefónu je jednou z právomocí komunity.
q) opis povinností dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného procesu a povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, vrátane podmienok návštev v centre tak, aby nenarúšali resocializačný program centra,
Základnou povinnosťou klienta je abstinencia a dodržiavanie dobrovoľne prijatých pravidiel (režim dňa, skupinová a individuálna práca, , skupinová a individuálna práca, hygiena, ap.)
Povinnosti všetkých klientov sú rovnaké bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej menšine, sexuálnej orientácii, veku, duševnému a fyzickému postihnutiu, zdravotnému stavu a minulosti alebo verejnému a majetkovému postaveniu.
Povinnosťou klienta je pravdivo centrum informovať o svojej sociálnej situácii a o svojom zdravotnom stave, o užívaní liekov na predpis.
Je povinný oznámiť skutočnosti o svojom začatom i možnom trestnom stíhaní, priestupkoch a finančných pohľadávkach.
Klient je povinný nenarušovať svojím správaním a jednaním pravidlá dobrých mravov, slušného správania a úcty k okoliu.
Je povinný podrobiť sa dennému režimu, dodržiavať pravidlá komunity ako aj všetky ďalšie povinnosti súvisiace s určeným programom a procesom resocializácie.
Klient je povinný dodržiavať osobnú hygienu a čistotu v osobných veciach a vo svojom okolí.

Konkrétne povinnosti klienta v jednotlivých fázach resocializačného programu sú uvedené priamo v bode i) v jednotlivých fázach resocializačného programu.

Porušenie povinností klienta môže viesť k predčasnému ukončeniu pobytu klienta alebo k podmienečnému vylúčeniu. Podmienečné vylúčenie klienta navrhuje a odsúhlasuje komunita.

r) taxatívne vymedzené pravidlá resocializačného programu, opis opatrení na predchádzanie ich porušovania a taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné použiť za ich nedodržanie, vrátane času ich trvania.
Metapravidlá, ako súbor pravidiel o pravidlách zabezpečujú prežitie, stabilitu, pružnosť a sebakontrolu komunity, t.j. sú záväzné pre všetkých členov.
Záväznými pravidlami v našej komunite sú:
- dodržiavanie všeobecne platných zákonov, etických kódexov a Deklarácie ľudských práv,
- individuálny prístup ku klientom,
- pravidlo bezpečia : a) zákaz ohrozujúceho správania = drogy, sex,násilie, agresia, hostilita, týranie,
b) dôvernosť osobných údajov, skupinové a komunitné tajomstvo,
- dobrovoľne prijatá abstinencia,
- dobrovoľné dodržiavanie pravidiel komunity, ktoré sa týkajú:
a) usporiadania času (režim dňa),
b) očakávaného a žiaduceho správania – aktívneho zapájania sa do života komunity,
c) zodpovednosti a právomociach – kolektívne rozhodovanie, delegovanie zodpovednosti
a právomocí, jednotlivec prijíma rozhodnutie komunity, systém sankcií, právo veta personálu;
d) prevádzkové pravidlá – zaradenie na aktivity – práce prospešné pre komunitu,
e) nepísané normy – miestne tradície, zvyky – ako a čo sa robí u nás.

O porušení pravidiel je komunita a odborný tím informovaný na komunitnom stretnutí.
Porušenie povinností klienta môže viesť k sankciám, k podmienečnému vylúčeniu alebo k predčasnému ukončeniu pobytu klienta Podmienečné vylúčenie klienta navrhuje a odsúhlasuje komunita. Právo veta má riaditeľ centra.
- Zostup do nultej fázy a nevyhnutnosť začať od začiatku.
- Nevyhnutnosť opakovať počas doby, najviac však týždeň pracovnú funkciu, ktorá si plnil nedostatočne a nezodpovedne.
- Vykonávanie úloh prospešných pre komunitu nad rámec stanovených povinností, max.2hod denne.
- Podmienečné vylúčenie, keď sa klient na určitú dobu, prípadne do konca pobytu, nesmie dopustiť závažnejšieho priestupku proti pravidlám komunity.


Pravidelné témy na skupinové a individuálne stretnutia, ako aj kluby, v záujme predchádzania porušovania pravidiel a porušovania abstinencie (45 -90 min.)
- Abstinencia – stav mojej duše a mojej mysle. Odmietanie versus prijatie závislosti.
- Pokora a žiadosť o pomoc - priznanie závislosti, pravda, zastavenie klamstiev, výhovoriek ap.
- Krízové situácie v abstinencii – spúšťacie mechanizmy dekompenzácie a recidívy.
- Hodnotenie seba a iných – prijímanie a dávanie spätnej väzby bez ospravedlňovania a urážok.
- Závislosť a spoluzávislosť. Ja a moji najbližší, očakávania, zodpovednosť, zdravie, práca, ap.
s) postupy pri určovaní výchovných prostriedkov za porušenie pravidiel resocializačného programu centra, vrátane možností prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, alebo rodič dieťaťa nesúhlasia,
Záväzné sú v našej komunite všeobecne prijaté zákony, etické kódexy a Deklarácia ľudských práv, individuálny prístup, klientom dobrovoľne prijatá abstinencia a pravidlá komunity.


PRI PORUŠENÍ DOBROVOĽNE PRIJATÝCH PRAVIDIEL
- Očakávame bezodkladne od klienta prezentovanie jeho zlyhania, prípadne ním vnímaných príčin na komunitnom stretnutí.
- Komunita poskytuje spätnú väzbu a navrhuje klientovi ďalšie možné riešenia.
- Podľa vyjadrenia komunity klient môže dostať ďalšiu „šancu“, s odporúčaniami a návrhom opatrení od komunity, príp. podmienečné vylúčenie.
- Pri odmietnutí spätnej väzby, návrhov a odporúčaní komunity ako aj pokračujúcej neschopnosti dodržiavať pravidlá komunity klient opúšťa komunitu a jeho pobyt môže byť ukončený predčasne.
- Pri predčasnom ukončení informujeme príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
- Pri predčasnom ukončení informujeme rodinných príslušníkov, príp. partnerov, deti apod).
- Pri problémovom predčasnom ukončení, podľa druhu aktuálnej situácie voláme políciu, rýchlu zdravotnú pomoc apod.

V prípade nesúhlasu klienta centra s opatreniami, kt. vzniknú alebo sú vyvodené voči jeho osobe, môže sa klient alebo jeho rodina obrátiť na riaditeľa centra a prehodnotiť s ním situáciu ktorá nastala, riaditeľ centra rozhodne o zotrvaní, o podmienečnom prepustení, alebo o okamžitom prepustení klienta z centra.
t) spôsob evidencie vykonaných výchovných prostriedkov a ak boli vykonané na dieťati, spôsob informovania rodiča, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o použití výchovného prostriedku,
Porušenie pravidiel, ako aj spôsob okamžitého riešenia je vedený v dennom zázname, ktorý povinne vykonávajú všetci prítomní zamestnanci.
u) opis postupu pri nedovolenom opustení centra dieťaťom a v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa v centre vykonáva resocializačný program, najmä pri úraze, vážnych nezhodách medzi deťmi, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program, a medzi týmito deťmi a zamestnancami centra
Záväzné sú v našej komunite všeobecne prijaté zákony, etické kódexy a Deklarácia ľudských práv, klientom dobrovoľne prijatá abstinencia a pravidlá komunity.
Plnoletá svojprávna osoba sa sama rozhoduje o svojom ďalšom pokračovaní a zotrvaní v centre. Pokiaľ opustí dobrovoľne ale bez dovolenia centrum, môže sa do 24 hodín vrátiť. Musí sa vrátiť čistý, t.j. nesmie užiť alkohol ani iné drogy. Alebo môže najskôr o dva mesiace znovu požiadať o prijatie do centra.
Pri porušení dobrovoľne prijatých pravidiel:
- Očakávame od klienta prezentovanie jeho zlyhania, prípadne ním vnímaných príčin na komunitnom stretnutí.
- Komunita poskytuje spätnú väzbu a navrhuje klientovi ďalšie možné riešenia.
- Podľa vyjadrenia komunity klient môže dostať ďalšiu „šancu“, s odporúčaniami a návrhom opatrení od komunity, príp. podmienečné vylúčenie - t.j. pri opakovanom porušení odchádza z centra.
- Pri odmietnutí spätnej väzby, návrhov a odporúčaní komunity ako aj pokračujúcej neschopnosti dodržiavať pravidlá komunity klient opúšťa komunitu a jeho pobyt je ukončený predčasne.
Právo veta má riaditeľ centra.
Pri úraze je povinnosťou zamestnanca poskytnúť podľa povahy zranenia prvú pomoc a zavolať rýchlu zdravotnú pomoc.
Pri problémovom predčasnom ukončení, podľa druhu aktuálnej situácie voláme políciu, rýchlu zdravotnú pomoc apod.
Pri predčasnom, neplánovanom odchode zo zariadenia oznamujeme túto skutočnosť:
- úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- rodinným príslušníkom, príp. príbuzným, partnerom apod.
v) opis ponuky následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu.
- možnosť krátkodobých postresocializačných pobytov, pri ktorých sa klient môže zúčastňovať
denného programu v komunite, ndividuálnych a skupinových stretnutí, klubov; ubytovanie
a stravu si zabezpečuje individuálne/vlastnými silami.
- možnosť naďalej sa zúčastňovať Klubu abstinentov,
- sociálne a psychologické poradenstvo,
- možnosť poskytovania sociálnych služieb v zariadení Domov na polceste.
Created by
jan@skara.sk
Info
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Návrat na obsah